Thursday, May 15, 2008

Random night shot.. 06

Shitamachi house, Maruyamacho..

Photobucket

No comments: